Naar de hoofdinhoud

Privacyverklaring

Het SamenSpeelNetwerk verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van het SamenSpeelNetwerk. Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Het SamenSpeelNetwerk gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Het SamenSpeelNetwerk is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Het SamenSpeelNetwerk vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt het SamenSpeelNetwerk uw persoonsgegevens?

Het SamenSpeelNetwerk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 •  het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van het SamenSpeelNetwerk;

 • het sturen van uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten en nieuwsflitsen van het SamenSpeelNetwerk;

 • het bevragen van deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten van het SamenSpeelNetwerk en het doen van onderzoek;

 •  het aangaan van samenwerking met derde partijen;

 •  het archiveren, registeren en handelen van informatie- en/of beeldmateriaal dat aan het SamenSpeelNetwerk is verstrekt ten behoeven van publiciteit voor/over het SamenSpeelNetwerk;

 • onze bedrijfsvoering;

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het SamenSpeelNetwerk verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website van het SamenSpeelNetwerk. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van het SamenSpeelNetwerk. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het SamenSpeelNetwerk 

Welke persoonsgegevens verzamelt het SamenSpeelNetwerk?

Het SamenSpeelNetwerk verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAPW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) (privé en/of zakelijk);

 • telefoonnummer (privé en/of zakelijk);

 • geslacht;

 • e-mailadres (privé en/of zakelijk);

 • ·interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen, of u doet een oproep via de website van het SamenSpeelNetwerk);

 • interactiegegevens op sociale media (bijvoorbeeld als u een vraag stelt waarbij wij u kunnen helpen).

Het SamenSpeelNetwerk verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het SamenSpeelNetwerk ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsflits

Het SamenSpeelNetwerk biedt een nieuwsflits aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van het SamenSpeelNetwerk en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsflits. Iedere nieuwsflits bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsflits wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het SamenSpeelNetwerk voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het SamenSpeelNetwerk gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Het SamenSpeelNetwerk neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het SamenSpeelNetwerk deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het SamenSpeelNetwerk kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het SamenSpeelNetwerk maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het SamenSpeelNetwerk verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Het SamenSpeelNetwerk bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Socia Media

Het SamenSpeelNetwerk maakt bijvoorbeeld gebruik van aangepaste doelgroepen op verschillende social media platforms, zoals LinkedIn en Instagram. Hiervoor gebruiken wij een tag van de desbetreffende platform op onze website. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan LinkedIn of Facebook.

Lees voor meer informatie de LinkedIn pagina over matched audiences en het privacy beleid van LinkedIn. Als je niet wil dat hier gebruik van wordt gemaakt, kan je een e-mailsturen naar info@gehandicaptekind.nl.

Let op: het kan zijn dat je daarna nog steeds berichten van SamenSpeelNetwerk te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze berichten op richten.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het SamenSpeelNetwerk. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het SamenSpeelNetwerk nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. 

Stuur uw verzoek naar:
SamenSpeelNetwerk
p/a Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
t.a.v. Cerunne Bouts

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het SamenSpeelNetwerk passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Het SamenSpeelNetwerk neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies

Het SamenSpeelNetwerk gebruikt geen cookies. U treft op deze website daarom geen cookiebanner aan.

Privacybeleid van derden

Op de website van het SamenSpeelNetwerk kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij het SamenSpeelNetwerk behorende, websites. Het SamenSpeelNetwerk kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Het SamenSpeelNetwerk behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: 31 augustus 2023 (naam contactpersoon)