Naar de hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen, die met regelmaat worden bijgewerkt. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze gratis Informatielijn. Klik op de grijze button 'bel of mail' rechts onderin voor de contactgegevens en openingstijden.

Samen Spelen

Waarom is samen spelen zo belangrijk?

Door samen te spelen, leren kinderen lessen voor het leven. Ze ervaren waar hun fysieke grenzen liggen en verleggen die al spelend. Ze leren voor zichzelf opkomen, samen delen, compromissen sluiten en ruzies oplossen. En ze maken vrienden. Kinderen die samen spelen ontwikkelen zelfvertrouwen.

Veel kinderen met een handicap kunnen niet naar een reguliere school, sportclub of speelplek in de buurt. Dat maakt het lastig om vriendjes te krijgen. Geen vriendjes hebben om mee te spelen en de wereld te ontdekken schaadt de ontwikkeling van een kind. Eenzaamheid is dus een bijkomend en groot probleem voor kinderen met een handicap.

Als jonge kinderen met en zonder handicap samen opgroeien vinden ze het – als ze volwassen zijn - volstrekt vanzelfsprekend dat iedereen gewoon meedoet. Ze zijn eraan gewend om met alle soorten mensen om te gaan.

Hoe komt het dat kinderen met een handicap niet altijd samen kunnen spelen?

Daarvoor zijn verschillende redenen:

Niet toegankelijk

Negen van de tien speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. Denk hierbij aan zand of grind waarin je vastloopt met je rolstoel en hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt. Voor kinderen met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking zijn veel speelplekken niet erg geschikt. Dat geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor speeltuinen en speelplekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en recreatievoorzieningen.

Sociale barrières

Ook ‘onbekend maakt onbemind’ speelt een rol. Kinderen met en zonder handicap groeien veelal gescheiden op. Ze leren elkaar niet kennen, laat staan dat ze bevriend raken. Vooroordelen bij niet-gehandicapte kinderen en hun ouders liggen dan op de loer.  Andersom is het voor kinderen met een handicap en hun ouders vaak een (te) grote stap om naar een gewone speelplek te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd, wordt buitengesloten en negatieve ervaringen opdoet. Opvoeders en zorgverleners zijn vaak (te) beschermend. Zij zien het kind in de eerste plaats als patiënt en vergeten dat ook een kind met een handicap gewoon een kind is dat met andere kinderen wil spelen.

Gebrek aan kennis

Een derde hindernis is dat kennis over samen spelen ontbreekt en/of moeilijk te vinden is. Dit geldt voor praktische informatie, zoals over de locatie van bestaande samenspeelplekken en over inrichtingseisen voor nieuwe speelplekken. Maar ook bredere kennis over de betekenis en het belang van samen spelen schiet bij veel mensen tekort. Deze kennis bieden wij nu aan via deze website. 

Waarom is het erg als kinderen niet samen kunnen spelen?

Kinderen die niet samen kunnen spelen, hebben geen vriendjes in de buurt, ze hebben het gevoel dat ze er niet bij horen en zijn eenzaam. Daar hebben ze de rest van hun leven last van.

En als kinderen met en zonder handicap nooit samen kunnen spelen, leren ze ook niet dat het heel normaal is dat iedereen meedoet.


Kinderen met een handicap

Wat is de correcte term: beperking, handicap, gehandicapten?

VN verdrag gebruikt personen met een handicap. Spreken over een gehandicapt kind suggereert dat dat het hebben van een handicap alles bepalend is. Dat is niet het geval. Een kind met een handicap is op de eerst plaats kind.

Hoeveel kinderen in Nederland hebben een handicap?

Het aantal kinderen met een handicap tussen de 0 en 18 jaar wordt geschat op 109.000 à 129.000. Dat is 3,5 % van het totale aantal kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Het blijft een schatting: de overheid registreert niet of een kind een handicap heeft.

(Bron: Kind in Tel, Verweij Jonker Instituut, 2016).

Wat zijn de meest voorkomende handicaps?
 • Verstandelijk: 57,4%

 • Lichamelijk: 19,6%

 • Zintuigelijk: 13,4%

 • Meervoudige handicaps: 9,6%

(Bron: Kinderen met een handicap in tel, 2013. Verweij Jonker Instituut).

Hoe kom ik erachter waar in mijn gemeente kinderen met een handicap wonen?

In contact komen met gezinnen met een kind met een handicap is maatwerk en werkt het best op verschillende niveaus tegelijk. Stel een tekst op waarin je duidelijk aangeeft waarom je in contact wilt komen, wat gezinnen er zelf aan hebben en deel deze tekst op allerlei fora van bijvoorbeeld de lokale krant, of sociale media en via allerlei organisaties. 

Stel een lijst op van organisaties in je gemeente waarvan je weet of verwacht dat ze contact hebben met gezinnen met een kind met een handicap. Benader deze organisaties en vraag hen contact te leggen. Denk aan: WMO adviesraad of een gehandicapten platform van jouw gemeente, kinderraden, kinderburgemeesters, scholen voor speciaal onderwijs, kinderfysio praktijken, buitenschoolse opvang, dagbestedingslocaties, een samen -naar-school-klas, een sportvereniging via Uniek Sporten, lokale scouting, revalidatiecentra, zorginstellingen, etc. Ook zijn er diverse landelijke belangenorganisaties zoals Iederin en wellicht ook lokale buurtinitiatieven.  


Samenspeelplekken

Hoe ziet een samenspeelplek eruit?

Een samenspeelplek is een plek waar iedereen welkom is en kan komen. Van 0 tot 100, ook ouderen met rollator of scootmobiel, ook ouders in rolstoel of met kinderwagen. Zo ingericht dat elk kind andere kinderen kan ontmoeten en tot spelen kan komen. Wat je daarvoor doet in de inrichting is voor iedereen fijn. Structuur voor wie snel het overzicht verliest. Dekking voor wie graag eerst de kat uit de boom kijkt. Klimmogelijkheden voor wie veel energie heeft. Verharde paden voor wie wil of moet rollen. Onze vuistregel:

 • 70% van de speelaanleidingen bereikbaar

 • 50% bespeelbaar

 • 100% welkom.

Hoeveel speelplekken zijn toegankelijk voor kinderen met een handicap?

Naar schatting zijn ongeveer 100 speelplekken in Nederland toegankelijk; dat is ongeveer 10% van het totaal. Zo’n 90% van de speelplekken is dus niet geschikt voor kinderen met een handicap.

(Bron: het Gehandicapte Kind)

Wat maakt zoveel speelplekken ontoegankelijk?

Negen van de tien speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. Het toegangshek is onneembaar, paden zijn slecht begaanbaar voor rollend materieel, de speeltoestellen zijn niet bereikbaar en niet bespeelbaar voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of niet goed kunnen klimmen. Dat geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor speeltuinen en speelplekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en recreatievoorzieningen. Kinderen met een handicap zijn domweg niet in beeld. Er is geen verplichte regelgeving; participatie van kinderen met een beperking bij de aanleg van speelplekken is helaas nog zelden aan de orde.

Hoeveel toegankelijke speelplekken wil het SamenSpeelAkkoord realiseren?

In het SamenSpeelAkkoord staat de ambitie om vóór 2025 in iedere gemeente minimaal één samenspeelplek te realiseren. De verschillende initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord hebben zich de afgelopen twee jaar keihard ingezet om een goede start te maken. De komende jaren gaan we verder om dit doel voor 2025 te bereiken, zodat alle kinderen fijn kunnen spelen in hun eigen buurt.

Waar vind ik toegankelijke speelplekken?

Op de landkaart van het SamenSpeelNetwerk zijn al 100 samenspeelplekken te vinden, verspreid over het hele land. De komende tijd worden hier nog meer speelplekken aan toegevoegd. Op de website www.kidsproofplus.nl vind je bovendien tal van andere toegankelijke (speel)locaties en uitjes!

Hoe kunnen kinderen met een handicap mijn speeltuin of speelactiviteit vinden?

Dat kan op verschillende manieren. Vraag bijvoorbeeld aan de lokale krant of ze een artikel willen schrijven over jouw initiatief.

Neem ook contact op met professionals en organisaties die zich in jouw omgeving inzetten voor kinderen met een handicap, bijvoorbeeld zorgorganisaties, fysio- en ergotherapeuten, het dagopvangcentrum of een school voor speciaal onderwijs.

Meld jouw toegankelijke initiatief aan bij kidsproofplus.nl; veel ouders van kinderen met een handicap zoeken daar naar geschikte uitjes voor hun gezin.

En als je nog moet beginnen met de organisatie van jouw initiatief: betrek (ouders van) kinderen met een handicap bij de organisatie. Via hun netwerk bereik je veel andere kinderen en ouders. En ze kunnen je waardevolle informatie geven over toegankelijkheid.

Moet alles op een speelplek toegankelijk zijn?

De Speeltuinbende formuleert het zo: Een speelplek waar kinderen met en zonder handicap elkaar kunnen ontmoeten én samen spelen is een speelplek waar:

> iedereen 100% welkom is,

> 70% van de speelaanleidingen bereikbaar zijn voor iedereen,

> 50% van de speelaanleidingen bespeelbaar zijn voor ieder kind en gericht op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen.

Een speelplek die aan de voorwaarden 100-70-50 voldoet noemen we een samenspeelplek.


Financiën

Hebben jullie tips om naast het SamenSpeelFonds meer middelen te werven?

Benader in elk geval de gemeente voor een bijdrage aan jouw samenspeelplek. Mogelijk zijn er ook (lokale of landelijke) fondsen waar je een bijdrage kunt aanvragen. Bij het SamenSpeelFonds kun je terecht om een samenspeelplek te worden. Ben je dat al, is er bij jou al een samenspeelplek in de gemeente of ben je alleen op zoek naar financiering voor inclusieve activiteiten? Hier wat tips voor andere speelplek financiering:

Je kunt ook denken aan crowdfunding, of bedrijven in de omgeving die willen sponsoren. Of je organiseert een actie, zoals een sponsorloop of braderie, eventueel samen met een buurtschool. En vergeet niet de serviceclubs in de omgeving, zoals de Rotary of de Lyons; zij steunen vaak maatschappelijke doelen in de eigen gemeenschap.


Over het SamenSpeelAkkoord

Wat is het SamenSpeelAkkoord?

Met het SamenSpeelAkkoord bundelen veertien organisaties de krachten om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een handicap.

Iedere organisatie ondertekent een eigen SamenSpeelBelofte. Daarin staat hoe die organisatie in 2020 – 2021 concreet gaat bijdragen aan het realiseren van onze drie ambities:

 • Een inclusieve speelcultuur

 • Meer samenspeelplekken

 • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.

De complete tekst van het SamenSpeelAkkoord vind je hier.

Welke organisaties hebben het SamenSpeelAkkoord bedacht?

Het SamenSpeelAkkoord is het initiatief van veertien organisaties:

 • Branchevereniging Spelen & Bewegen

 • Het Gehandicapte Kind

 • Hogeschool Utrecht

 • Jantje Beton

 • JOGG

 • Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Nationale Jeugdraad

 • NUSO

 • Platform Ruimte voor de Jeugd

 • Scouting Nederland

 • Speeltuinbende

 • VeiligheidNL

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Kunnen andere organisaties ook meedoen met het SamenSpeelAkkoord?

Ja, dat kan. Graag zelfs.

Iedereen in Nederland die te maken heeft met spelen kan een eigen SamenSpeelBelofte doen: gemeenten, onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk, speeltuinen, zorginstellingen, ontwerpbureaus, maatschappelijke organisaties, fondsen, bedrijven en individuele personen.

Meedoen? Neem dan contact op.

Hoeveel toegankelijke speelplekken wil het SamenSpeelAkkoord realiseren?

Twee initiatiefnemers van het Akkoord, het Gehandicapte Kind en Jantje Beton, gaan zich speciaal inzetten voor meer samenspeelplekken. Zij willen - samen met gemeenten en lokale initiatieven - tot eind 2021 minimaal 100 nieuwe samenspeelplekken realiseren. Dit aantal is nodig voor het bereiken van het einddoel: iedere gemeente heeft eind 2024 minimaal één samenspeelplek. Zij werken hierbij samen met de andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.


Over het SamenSpeelNetwerk

Wat is het SamenSpeelNetwerk?

In het SamenSpeelNetwerk zetten wij ons in om samen spelen voor álle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een handicap. In het Netwerk delen wij kennis en inspireren we elkaar. Met het SamenSpeelNetwerk kunnen wij het verschil maken. Wij baseren ons op het SamenSpeelAkkoord, dat wij in december 2019 met veertien organisaties hebben ondertekend. Hierin hebben wij drie ambities geformuleerd:

 • Een inclusieve speelcultuur

 • Meer samenspeelplekken

 • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

De website van het SamenSpeelNetwerk is een centraal informatiepunt over samen spelen. Ook kun je terecht met vragen bij de Informatielijn (085-020 6320, en via het contactformulier op de website).


SamenSpeelBelofte

Ik wil graag een SamenSpeelBelofte doen. Hoe pak ik dat aan?

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, vragen wij de inzet van iedereen: van gemeenten, speelruimteontwerpers, ouders, buurtbewoners, zorgprofessionals, wetenschappers, scholen, kinderopvang en kinderwerk. Wij nodigen organisaties uit om een eigen SamenSpeelBelofte te doen. Doe je mee? Lees hier meer over de beloftemakers.

 • We verwachten dat je als Beloftemaker actief deelneemt aan het SamenSpeelNetwerk en bereid bent je kennis ruimhartig te delen. Kennisdelen kan onder andere via onze Netwerkbijeenkomsten en via deze website.

 • Je maakt je eigen SamenSpeelBelofte waar. Je monitort de voortgang en de resultaten van de beloofde activiteiten.

 • Je betrekt kinderen bij je activiteiten.

 • Je agendeert samen spelen in je eigen netwerk (leden, partners, afdelingen, klanten) en stimuleert anderen om ook een SamenSpeelBelofte te doen.

 • Je staat open voor vervolgactiviteiten vanaf 2022.

Wat is een goede SamenSpeelBelofte?

Wil je een SamenSpeelBelofte doen? Ga dan naar ons Belofteformulier. Hier kun je zien welke informatie aangeleverd dient te worden om je Belofte te kunnen maken.

Na ontvangst nemen wij contact met je op om kennis te maken en zo nodig de puntjes op de i te zetten. Na goedkeuring zetten wij je Belofte op deze website.

Bovendien nodigen we Beloftemakers uit om in een videoboodschap hun belofte toe te lichten. Hieronder de specificaties voor de video:

 • vertel in maximaal 30 seconden wat jullie belofte is: “Wij, bij <naam organisatie>, beloven dat….”

 • zorg voor geen tot beperkt achtergrondgeluid

 • de ingesproken tekst dient vooraf te worden voorafgegaan en afgesloten met telkens 5 sec stilte

 • kantel het device (telefoon, pad) waarmee je filmt (zie afbeelding)

 • zorg voor een mooie achtergrond .

Heb je vragen? Dan kun je ons bereiken via belofte@samenspeelnetwerk.nl.

De SamenSpeelBeloftes zijn bedoeld om echt een verschil te maken. Dit zijn onze tips voor een goede Belofte:

 • Je SamenSpeelBelofte is concreet. Je kwantificeert zoveel mogelijk wat je met de SamenSpeelBelofte beoogt te bereiken.

 • Je SamenSpeelBelofte voegt iets toe aan je reguliere werk. Je noemt dus niet alleen activiteiten die je toch al doet.

 • Je SamenSpeelBelofte sluit aan bij een of meer van de drie ambities die wij in het SamenSpeelAkkoord hebben geformuleerd: - Een inclusieve speelcultuur - Meer samenspeelplekken - Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

 • Je SamenSpeelBelofte is erop gericht om kinderen samen te brengen. Dus niet 'iets aparts' voor kinderen met een handicap, maar 'iets' voor alle kinderen.